Zināšanu līmeņu apraksti

Posted in Uncategorised

Zināšanu līmeņu apraksti atbilst Eiropas Padomē apstiprinātajiem „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” (CEFR) noteiktajiem zināšanu līmeņiem A1-C2.

Sīkāka informācija un valodu zināšanu līmeņu apraksti atrodami Eiropas Padomes mājaslapā: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb5e

A: Pamatlīmenis

A1 - Breakthrough

A2 - Waystage

 

B: Vidējais līmenis

B1 - Threshold

B2 - Vantage

 

C: Augstākais līmenis:

C1 - Effective Operational Proficiency

C2 - Mastery

 

A1
Saprot un lieto pazīstamus vārdus un ļoti vienkāršas frāzes par ikdienišķām, zināmām tēmām. Prot iepazīstināt ar sevi un pastāstīt par sevi, savu ģimeni, savu dzīvesvietu, pazīstamiem cilvēkiem un citām ļoti labi zināmām tēmām, kā arī uzdot ļoti vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem. Var ļoti vienkāršā veidā sazināties, ja sarunu biedrs runā lēnām, skaidri un ir gatavs palīdzēt. Prot uzrakstīt īsu, ļoti vienkāršu tekstu un aizpildīt veidlapas ar personas datiem.

A2
Saprot atsevišķus teikumus un bieži lietotus izteicienus ar ikdienas dzīvi saistītos jautājumos, piemēram, informācija par sevi un ģimeni, iepirkšanās, tuvākā apkārtne, darbs, kā arī prot uzdot diezgan vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem. Var sazināties parastās ikdienišķās situācijās, kurās notiek diezgan vienkārša informācijas apmaiņa par zināmām tēmām. Var vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni tuvāko apkārtni, savu izglītību, savu iepriekšējo vai pašreizējo darbu. Var uzrakstīt diezgan vienkāršas piezīmes vai diezgan vienkāršu vēstuli.

B1
Saprot svarīgāko skaidrā un literāri pareizā valodā par zināmām tēmām, kas saistītas ar darbu, skolu, brīvo laiku utt. Saprot tekstus, kuros izmantota ikdienā bieži lietota vai ar darbu saistīta valoda. Var gandrīz vienmēr tikt galā situācijās, kādas var rasties, ceļojot pa vietām, kur runā apgūstamajā valodā un var iesaistīties vienkāršā sarunā bez iepriekšējas sagatavošanās par zināmām vai interesējošām tēmām. Var uzrakstīt vienkāršu saistītu tekstu par zināmām vai personīgi interesējošām tēmām. Prot aprakstīt pieredzēto, notikumus un plānus, īsi pamatot un paskaidrot savus uzskatus un nodomus.

B2
Saprot galveno domu sarežģītos tekstos gan par konkrētiem, gan abstraktiem tematiem, arī diskusijās par profesionāliem jautājumiem savā specialitātē. Var sarunāties diezgan brīvi un bez sagatavošanās ar dzimtās valodas runātājiem. Var skaidri un detalizēti izteikties par dažādām tēmām, kas ietilpst interešu lokā, pamatot savu viedokli, izklāstot priekšrocības un trūkumus. Var uzrakstīt skaidru, detalizētu tekstu par dažādām tēmām, kas skar interešu loku, izceļot nozīmīgāko.

C1

Saprot dažādas tematikas sarežģītas un garas runas un tekstus un uztver zemtekstu. Bez pūlēm saprot televīzijas raidījumus un filmas. Var izteikties veikli un brīvi, īpaši nemeklējot vārdus. Var atbilstoši un prasmīgi lietot valodu sociālajā, akadēmiskajā un profesionālajā jomā. Prot skaidri un loģiski uzrakstīt savas domas un izteikt savu viedokli konkrētam lasītājam piemērotā stilā.

C2

Bez grūtībām saprot gandrīz visu dzirdēto un lasīto. Atsaucot atmiņā izteiktos argumentus un viedokļus, var apkopot informāciju no dažādiem mutvārdu vai rakstiskiem avotiem un secīgi to izklāstīt. Prot izteikties jebkurā sarunā vai diskusijā pilnīgi brīvi, raiti un precīzi, ņemot vērā nozīmju nianses pat komplicētās situācijās. Prot uzrakstīt skaidru loģisku tekstu atbilstošā stilā.

„Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” noteikto zināšanu līmeņu A1-C2  ieteicamais stundu skaits.

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv