VIAA projekts - mācības pieaugušajiem

Posted in Uncategorised

SIA Alius Lingua piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

 

4.kārta

 

Projekta aktualitātes

 

Noslēgušās angļu valodas apmācības mehāniķiem

Paldies par profesionālo mācību norisi pasniedzējai Lilitai Dukurei un lieliskajiem studentiem par aktīvu dalību mācību norisē.

Apmācības tika nodrošinātas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros

Izglītības programmas īstenošanas laiks: 27.08.2019.- 19.12.2019.

 

**********************

Uzsāktas profesionālās angļu valodas apmācības

Pieaugušo neformālās izglītības programma: Profesionālā angļu valoda mehāniķiem

Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 80 mācību stundas

Izglītības programmas īstenošanas laiks: 27.08.2019.- 19.12.2019.

Programmas mērķis: Sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodu veiksmīgai mehāniķa darba pienākumu izpildei.

Programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

- mutiski komunicēt ar darba devēju, klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem angļu valodā;

- lasīt profesionālos dokumentus un tehnisko dokumentāciju angļu valodā;

- sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus;

- lietot elektroniskās datu bāzes.

Galvenās tēmas:

Nr.p.k.

Tēmas nosaukums

Saturs

1.

Profesionālās terminoloģijas lietošana mutvārdu komunikācijā.

Profesionālā terminoloģija.

Transporta līdzekļu sastāvdaļas un galvenās detaļas.

Darba instrumenti un agregāti.

2.

Mutvārdu profesionālā komunikācija ar darba devēju.

Komunikācija ar darba devēju.

Informācija par sevi, profesionālo pieredzi, ikdienas darba pienākumiem un padarīto darbu.

3.

Mutvārdu profesionālā komunikācija ar klientiem un piegādātājiem.

Komunikācija ar klientiem.

Sarunas par klienta transporta līdzekļa tehnisko problēmu, tās risinājumu un izmaksām.

Komunikācija ar piegādātāju telefoniski,

saruna par preces pieteikšanu un pieņemšanu.

Detaļu, preču un produktu nosaukumi un to cena.

Telefonsaruna par preces piegādi.

4.

Angļu valodas gramatiskā struktūra un

teikumu veidošana.

Teikumu veidošana angļu valodā.

Tehnisko dokumentu tulkošana.

Prievārdi laika, vietas un veida apstākļu nozīmes izteikšanai.

5.

Dokumenti un tehniskā dokumentācija.

Darba līgums.

Nozares darba drošības instrukcija.

Transporta līdzekļu remonta un apkopes instrukcijas, bojājuma aprakstu un tā novēršanas darbu secība.

6.

Lietišķa sarakste.

Lietišķa vēstule par profesionālām tēmām, izmantojot atbilstošu valodas stilu un profesionālos terminus.

Servisa profesionālā dokumentācija.

Darba uzdevuma atskaite par

paveikto darbu un izlietotiem

materiāliem.

Elektroniska CV izveide.

Profesionālā terminoloģija.

7.

Elektroniskās datu bāzes.

Rezerves daļu un aprīkojuma katalogi.

Rezerves daļu un aprīkojuma cena.

Elektroniskās mājas lapas atbilstoši mehāniķa profesionālajai

Darbībai.

 

*********************************************************************************

Uzsākta pieteikšanās neformālās izglītības programmām

Pieteikšanās neformālās izglītības programmām 4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv,  izmantojot e-pakalpojumu.

Profesionālā angļu valoda mehāniķiem (80 m.st.)

Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā (80 m.st.)

Prasības iepriekšējai izglītībai: Programma ir paredzēta izglītojamiem, kas ieguvuši vismaz A2 līmeni angļu valodā.

Mācību forma: Klātiene

Mācību vieta: Jāņa iela 16/1, 2.stāvs

Mācību maksa: pilna mācību maksa 360,00 EUR (10% līdzmaksājums – 36,00 EUR)

Pieteikšanās: NOSLĒGUSIES

 

 

Visus jautājumus, saistītus ar pieteikšanos un mācībām- mācību programmu saturu, nodarbību grafikiem vai citiem interesējošajiem jautājumiem, varat uzdot SIA Alius Lingua projekta koordinatorei- valdes loceklei Gintai Berģei: tālr.: +371 67225666, mob.tālr.: +371 25903311, info@aliuslingua.lv, www.aliuslingua.lv

 

 

 

 

**************************************************************************************

 

 

SIA Alius Lingua piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

     § Latvijas pašvaldībām,

     §  izglītības iestādēm,

     §  Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

§  neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Piedāvātās programmas:

Profesionālā angļu valoda mehāniķiem (80 m.st.)

Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā (80 m.st.)

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;

§  ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

§  jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

§  vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);

§  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

 

§  mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs

§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Pieejamais atbalsts

 

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

§  Projekta koordinators: Ginta Berģe, ginta.berge@aliuslingua.lv 25903311

Sīkāka informācija

 

www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

 

Kontaktinfomācija

Adrese: Vecrīga, Jāņa iela 16

Tālrunis: +371 67225666

Mob. tālr.: +371 25903311

E-pasts: info@aliuslingua.lv