VIAA projekts - mācības pieaugušajiem

Posted in Uncategorised

SIA Alius Lingua piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

 

4.kārta

 

Projekta aktualitātes

 

Noslēgušās angļu valodas apmācības mehāniķiem

Paldies par profesionālo mācību norisi pasniedzējai Lilitai Dukurei un lieliskajiem studentiem par aktīvu dalību mācību norisē.

Apmācības tika nodrošinātas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros

Izglītības programmas īstenošanas laiks: 27.08.2019.- 19.12.2019.

 

**********************

Uzsāktas profesionālās angļu valodas apmācības

Pieaugušo neformālās izglītības programma: Profesionālā angļu valoda mehāniķiem

Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 80 mācību stundas

Izglītības programmas īstenošanas laiks: 27.08.2019.- 19.12.2019.

Programmas mērķis: Sekmēt izglītojamā spējas lietot angļu valodu veiksmīgai mehāniķa darba pienākumu izpildei.

Programmas uzdevumi:

Attīstīt izglītojamā prasmes:

- mutiski komunicēt ar darba devēju, klientiem, piegādātājiem un sadarbības partneriem angļu valodā;

- lasīt profesionālos dokumentus un tehnisko dokumentāciju angļu valodā;

- sagatavot lietišķās sarakstes dokumentus;

- lietot elektroniskās datu bāzes.

Galvenās tēmas:

Nr.p.k.

Tēmas nosaukums

Saturs

1.

Profesionālās terminoloģijas lietošana mutvārdu komunikācijā.

Profesionālā terminoloģija.

Transporta līdzekļu sastāvdaļas un galvenās detaļas.

Darba instrumenti un agregāti.

2.

Mutvārdu profesionālā komunikācija ar darba devēju.

Komunikācija ar darba devēju.

Informācija par sevi, profesionālo pieredzi, ikdienas darba pienākumiem un padarīto darbu.

3.

Mutvārdu profesionālā komunikācija ar klientiem un piegādātājiem.

Komunikācija ar klientiem.

Sarunas par klienta transporta līdzekļa tehnisko problēmu, tās risinājumu un izmaksām.

Komunikācija ar piegādātāju telefoniski,

saruna par preces pieteikšanu un pieņemšanu.

Detaļu, preču un produktu nosaukumi un to cena.

Telefonsaruna par preces piegādi.

4.

Angļu valodas gramatiskā struktūra un

teikumu veidošana.

Teikumu veidošana angļu valodā.

Tehnisko dokumentu tulkošana.

Prievārdi laika, vietas un veida apstākļu nozīmes izteikšanai.

5.

Dokumenti un tehniskā dokumentācija.

Darba līgums.

Nozares darba drošības instrukcija.

Transporta līdzekļu remonta un apkopes instrukcijas, bojājuma aprakstu un tā novēršanas darbu secība.

6.

Lietišķa sarakste.

Lietišķa vēstule par profesionālām tēmām, izmantojot atbilstošu valodas stilu un profesionālos terminus.

Servisa profesionālā dokumentācija.

Darba uzdevuma atskaite par

paveikto darbu un izlietotiem

materiāliem.

Elektroniska CV izveide.

Profesionālā terminoloģija.

7.

Elektroniskās datu bāzes.

Rezerves daļu un aprīkojuma katalogi.

Rezerves daļu un aprīkojuma cena.

Elektroniskās mājas lapas atbilstoši mehāniķa profesionālajai

Darbībai.

 

*********************************************************************************

Uzsākta pieteikšanās neformālās izglītības programmām

Pieteikšanās neformālās izglītības programmām 4.kārtas ietvaros notiek no 27.maija līdz 28.jūnijam TIEŠSAISTĒ www.macibaspieaugusajiem.lv,  izmantojot e-pakalpojumu.

Profesionālā angļu valoda mehāniķiem (80 m.st.)

Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā (80 m.st.)

Prasības iepriekšējai izglītībai: Programma ir paredzēta izglītojamiem, kas ieguvuši vismaz A2 līmeni angļu valodā.

Mācību forma: Klātiene

Mācību vieta: Jāņa iela 16/1, 2.stāvs

Mācību maksa: pilna mācību maksa 360,00 EUR (10% līdzmaksājums – 36,00 EUR)

Pieteikšanās: NOSLĒGUSIES

 

 

Visus jautājumus, saistītus ar pieteikšanos un mācībām- mācību programmu saturu, nodarbību grafikiem vai citiem interesējošajiem jautājumiem, varat uzdot SIA Alius Lingua projekta koordinatorei- valdes loceklei Gintai Berģei: tālr.: +371 67225666, mob.tālr.: +371 25903311, info@aliuslingua.lv, www.aliuslingua.lv

 

 

 

 

**************************************************************************************

 

 

SIA Alius Lingua piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

     § Latvijas pašvaldībām,

     §  izglītības iestādēm,

     §  Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

§  neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Piedāvātās programmas:

Profesionālā angļu valoda mehāniķiem (80 m.st.)

Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā (80 m.st.)

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;

§  ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

§  jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

§  vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);

§  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

 

§  mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs

§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Pieejamais atbalsts

 

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

§  Projekta koordinators: Ginta Berģe, ginta.berge@aliuslingua.lv 25903311

Sīkāka informācija

 

www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

 

LR Saeima

Posted in Uncategorised

Vispārēja lietišķās un diplomātiskās angļu valodas apmācība 

(2010. gads - pašlaik)

Somijas Vēstniecība

Posted in Uncategorised

Latviešu valodas apmācība

(2016 gada janvāris - pašlaik)

Zviedrijas Karalistes vēstniecība

Posted in Uncategorised

Latviešu valodas apmācībs 

(2016. gada oktobris - pašlaik)

BEATS for better job opportunities

Posted in Uncategorised

  

Valodu skolas Alius Lingua dalība

Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas  projektā

“Better English and Transferable Skills for better job opportunities” -

“BEATS for better job opportunities”

Projekta Nr.  16PA0003 (2016-1-BE01-KA204-016266)

 

Eiropas Savienības ERASMUS + programmas projektu konkursa rezultātā Valodu skola Alius Lingua realizēja starptautisku projektu “BEATS for better job opportunities”, kura izpildes termiņš bija no 01.09.2016.-31.08.2018.

Alius Lingua sadarbības partneri projektā ir valodu skolas - IVO Brugge no Briges, Beļģijas,  Ecole Superieure des Affaires Namuras, Beļģijas, Adult Education Institution Dante no Rijekas, Horvātijas, Rapla Language School no Raplas, Igaunijas un EOI de Mieres no Mieres, Spānijas.

Projekta mērķis - uzlabot pieaugušo nodarbinātību un konkurētspēju Eiropas Savienības vienotajā darba tirgū vienlaicīgi gan attīstot lietišķās/biznesa angļu valodas prasmes, gan ‘pārnesamās prasmes’ (transferable skills). Plaši pielietojamās prasmes un kompetences ir būtiskas dažādās dzīves jomās: sociālajā, akadēmiskajā un profesionālajā.

Projekta gaitā Alius Lingua veica angļu valodas apmācību pieaugušajiem, mācot lietiško/biznesa angļu valodu, īpašu uzmanību pievēršot ‘pārnesamajām prasmēm’(transferable skills) - vēstuļu/epastu rakstīšanai, dalībai sapulcēs un semināros, telefona sarunu veikšanai, CV(EUROPASS) rakstīšanai,  darba intervijām un prezentācijām, kā arī gūstot ieskatu par lietišķās etiķetes un kultūras atšķirībām projekta dalībvalstīs. Mācību kursu dalībniekiem bija iespēja mācīties ne tikai valodu mācību centrā Alius Lingua, bet arī doties profesionālās pilnveides un mācību braucienos uz projekta dalībvalstīm Mieri, Spānijā un Namuru, Beļģijā, kur savukārt bija iespēja mācīties pie partneru pasniedzējiem, apmeklēt dažādus uzņēmumus/kompānijas un iepazīties ar reālo situāciju Eiropas Savienības vienotajā darba tirgū, kā arī praktiski pielietot iegūtās angļu valodas zināšanas un prasmes.

Alius Lingua kopā ar projekta partneriem sadarbojās arī pasniedzēju profesionālās pilnveides īstenošanā, pievēršot uzmanību pedagoģiskajām inovācijām, digitālās tehnoloģijas potenciālajām priekšrocībām, tādējādi stimulējot radošuma un inovācijas prasmju attīstību un to pielietošanu mācību vidē. Mācību spēku apmācība notika sadarbības partneru skolās Brigē, Beļģijā un Rijekā, Horvātijā.

Kā arī starptautisko partneru pasniedzēji un viņu angļu valodas pieaugušie apmācāmie ieradās pieredzes un mācību braucienā uz mūsu valodu skolu Alius Lingua Rīgā, Latvijā.

Projekta gaitā angļu valodas apmācāmajiem bija iespēja iesaistīties projekta darba grupās un iegūt zināšanas dažādu tehnoloģiju pielietošanā mācību procesa laikā, piem., Moodle platforma, kā arī komunicēt ar projekta dalībniekiem sociālajos tīklos, kā Facebook, Twitter, tādējādi uzlabojot gan angļu valodas prasmes, gan paplašinot zināšanas par sociālo tīklu iespējām.

Ar informāciju par projekta realizāciju var iepazīties sekojošās lapās vai arī sazinoties ar projekta kordinatori Alius Lingua Signi Ostrovsku signe.ostrovska@aliuslingua.lv:

1) projekta lapa:

https://www.smore.com/4vpfy

2) Facebook: BEATS Erasmus+ Project

https://www.facebook.com/BEATSErasmusProject/?fref=ts

2) Facebook:  Alius Lingua

https://www.facebook.com/aliuslingua/?fref=ts

3) Twitter: BEATSErasmus

https://twitter.com/BEATSErasmus

4) Twitter: Alius Lingua:

https://twitter.com/AliusLingua

5) draugiem.lv: Valodu skola Alius Lingua:

http://www.draugiem.lv/aliuslingua/

6) Moodle platforma: 

http://www.beats-erasmus-project.eu/moodle/

7) projekta lapa Erasmus+ Project Result mājas lapā:

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/901839ea-88f2-4b5c-98d6-07f10c42e38b

 

Pirmā tikšanās/mobilitāte Brigē, Beļģijā

No 22.10. - 26.10.2016. notika pirmā projekta partneru tikšanās, kas bija gan projekta koordinatoru starpvalstu tikšanās, lai pārspriestu turpmāko projekta gaitu, gan arī pasniedzēju profesionālās pilnveides mācību seminārs. Semināra galvenās tēmas bija dažādu IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) rīku izmantošana valodu apguves nodarbībās, Moodle platforma un tās iespējas, jauktā apmācība (flipping the classroom), universālais dizains mācību procesā (universal design for learning, UDL).

Projekta partneri bija noorganizējuši arī plašu kultūras programmu Brigē, lai iepazīstinātu ar savas pilsētas ievērojamākajām vietām, vēsturi, mākslu un kultūras atšķirībām.

Otrā tikšanās/mobilitāte Rijekā, Horvātijā

No 01.07. - 06.07.2017. notika otrā projekta dalībnieku tikšanās, kur satikās gan projekta koordinatori, gan pasniedzēju profesionālā pilnveides seminārs., kur pasniedzēji dalījās pieredzē par izmantotām apmācību metodēm, kā izveidot un pielāgot aktivitātes apmācāmajiem ar dažādiem mācīšanās stiliem, kā arī bija diskusija par kultūras atšķirībām lietišķajā vidē. Tika arī pārrunāta projekta mācību programma (curriculum).

Trešā tikšanās/mobilitāte Mierē, Spānijā

No 20.11. - 23.11.2017. bija trešā projekta partneru tikšanās, kur piedalījās gan projekta koordinatori, gan mācību kursa dalībnieki. Tikšanās laikā tika apmeklēti vairāki uzņēmumi, tika praktizētas mācību kursa laikā apgūtās pārnesamās prasmes, piemēram, e-pastu rakstīšana, telefona sarunas lietiškājā vidē, kā arī tika praktizēta angļu valoda starptautiskā vidē, sagatavojot jauna uzņēmuma biznesa plānu un to prezentējot.

Ceturtā tikšanās/mobilitāte Raplā, Tallinā, Igaunijā un Rīgā, Latvijā

No 29.02. - 02.03.2018. notika projekta koordinatoru un mācību kursa dalībnieku tikšanās, kur Igaunijā tika iepazīstināts ar darba tirgu un biznesa attīstību viņu valstī, kā arī EURES pārstāvis komentēja pareizi un atbilstoši uzrakstīta CV nozīmi darba tirgū un analizēja mācību kursa dalībnieku iesūtītos CV un pieteikuma vēstules. Visi arī apmekleja dažadus uzņēmumus un iepazinās ar darba apstākļiem un biznesu attīstību Igaunijā. 
Mobilitātes otras puses aktivitātes notika valodu mācību centrā Alius Lingua , kur mācību kursa dalībnieki piedalījās divos valodu skolas Alius Lingua pasniedzēju organizētos semināros. Pirmais seminārs bija  “Practicing Job Interviews” – sagatavošanās īstām darba intervijām Rīgas Stradiņa universitātē, ko organizēja Alius Linguasadarbībā ar RSU Personāla departamentu; mācību kursa dalībnieki bija iepriekš iesūtījuši pieteikuma vēstules uz RSU izsludinātām darba vakancēm un piedalījās darba intervijās kā potenciālie darba ņēmēji, pēc tam saņemot atgriezenisko saiti, kā arī tika iepazīstināti ar darba vidi vienā no Latvijas lielākajām augstskolām. Otrs seminārs bija “Brainstorming Presentation Skills; Preparation of Presentations”, kura laikā tika praktizētas pārnesamās prasmes kā prezentāciju sagatavošanas un pasniegšanas prasmes un dalībniekiem bija jāsagatavo prezentacijas par vairākiem vietējiem uzņemumiem, tādējādi tika gūts vēl plašaks ieskatis par darba un biznesa vidi Latvijā.

Mobilitātes dalībnieki tika ipazīstināti arī ar darba vidi Anatomijas un antropoloģijas institūtā, Rīgas Domā un Rīgas Domē, kur valodu mācību centra Alius Lingua mācību dalībnieki pastāstīja par savām darba vietām. Kā arī visi apmeklēja LR Saeimu, gūstot iespaidu, par darba vidi valsts institūcijā.

Piektā tikšanās/mobilitāte Namurā, Beļģijā

No  14.05. – 18.05.2018. notika pēdējā projekta tikšanās, kur projekta koordinatori un mācību kursa dalībnieki apmeklēja biznesa inkubatoru un konsultantu vadībā praktizēja gan prezentācijas prasmes, gan vadības prasmes, iepazīstinot ar savām idejām jaunu biznesu uzsākšanai, ņemot vērā finanses, radošumu, tirgu un arī uzņēmuma tēla veidošanu. Tika apmeklēti arī vairāki uzņēmumi, kas darbojas dažādās jomās, tādājādi bija iespēja salīdzināt darba vidi dažādās Eiropas Savienības valstīs.

  

 

Contacts

Address:  16 Jana Street , Old Riga, LV – 1050

Phone: +371 67225666

Mobile phone: +371 25903311 

E-mail: info@aliuslingua.lv